Our Welsh Patagonia Tour Leaders​ – Teithiau Tango
Hit Enter to search or Esc key to close

We love Welsh Patagonia!....

We’re so proud to work with very knowledgeable guides and tours leader from Patagonia that will show you the culture, history and the people with dedication and professionalism.  All our guides and tour leaders are fluent in Spanish and Welsh and some of them are learning English!  Meet some of our specialist guides and tour leaders:

Alejandro Jones

Alejandro ydw i. Ces i fy ngeni yn Nghwm Hyfryd, Trevelin, Y Wladfa. Ffarmwr o deulu ffarmwrs, cerddor o deulu cerddorol, a falch iawn i ddisgyn o fintau cyntaf y Mimosa. Mae fy nheulu yn byw yn yr ardal ers pump cenedlaeth, ac yn ddal i ffermio yr un tir ers 1887. Mae dywilliant cymraeg yn pwysig iawn i fi, fel mae dywilliant yr ariannin. Gauchos oedd ein cyndadau, bobol caled sydd wedi gwneud eu bywydau allan yn o fyd natur, sy'n gallu dysgu ceffylau, gwybod y paith a cadw'r iaith Cymraeg yn fyw fel ffordd i byw. Edrych ymlaen i gael y cyfle i dangos i chi yr hanes, y daearediaeth ar bobol yn Mhatagonia!!!

Clare Vaughan

Clare dw i. Ces i fy ngeni a magu yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac ar ôl rhai blynyddoedd o ddysgu mewn ysgol uwchradd mawr des i allan i’r Wladfa i ddysgu Cymraeg yma fel rhan o’r Cynllun Dysgu Cymraeg o dan ofal y Cyngor Prydeinig…ac rwyf yn dal yma 13 o flynyddoedd wedyn! Rwy’n dal i weithio i’r Cynllun ond hefyd yn hyfforddi athrawon Saesneg ac yn cydlynnu grwpiau o dwristiaid.
Rwy’n siarad Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg a bydda i gyda chi wrth i ni deithio o gwmpas Chubut er mwyn sicrhau bydd y daith mor lwyddiannus â phosib ac edrychaf ymlaen at gwrdd â chi yn fuan iawn.
Dw i’n caru’r Dalaith a rwy’n gobeithio y bydda i’n gallu rhannu diwylliant a phrydferthwch yr ardal hanesyddol hon gyda chi a ci helpu chi i fwynhau gogoneddau’r gornel fach hon o’r byd.

Isaias Grandis

Mae Eseia Grandis yn dod o Batagonia ac yn byw yn Llanddarog, Caerfyrddin efo ei wraig Eluned a'u dau fab bach (mae Eluned yn darlithio'r Gymraeg yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin ac Abertawe, buodd hi'n gweithio fel athrawes Gymraeg yn yr Andes, Patagonia am dros bum mlynedd). Dysgodd Eseia'r Gymraeg fel oedolyn mewn dosbarthiadau allgyrsiol yn Ysgol Gymraeg yr Andes, Patagonia. Enillodd gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012. Buodd o'n addysgu Cymraeg fel tiwtor am dros 10 mlynedd yn Nhrevelin, y Wladfa. Mae’n rhugl yn y Gymraeg, Sbaeneg ac ar hyn o bryd yn dysgu Saesneg!
Mae'n Weinidog yng nghapeli Cymraeg Adulam Felinfoel, Salem Llangennech a Seion Llanelli ond cyn hynny buodd o'n pregethu am chwe blynedd yn y Gymraeg a’r Sbaeneg yng Nghapeli Cymreig yr Andes lle cafodd o ei ordeinio (Bethel Trevelin a Seion Esquel). Mae'n aelod o Orsedd y Wladfa a Gorsedd y Beirdd Cymru. Mae'n Uwch Dechnegydd Twristaidd. Mae'n hoff iawn o Hanes Cymru a Phatagonia ac yn mwynhau tywys pobol o gwmpas y Wladfa Gymraeg yn Chubut!

Alin Ial Jones

Alun ydw i. Dwi’n dod o Drevelin yng Nghwm Hyfryd ond, yn byw yn Neuquen yng Ngogledd Patagonia bellach. Fi ydy’r 6ed cenhedlaeth yn y Wladfa ac yn falch iawn o fy Nghymreictod! Rwy’n berchen ar fragdy, yn diwtor bragu a thywysydd. Dwi’n hoff iawn o dywysu teithiau grŵp. Dwi'n siarad Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg. Dwi’n hapus, bywiog, doniol a gwybodus am ddiwylliant y Wladfa. Fedra i ddim aros i ddangos i chi'r darn bach o Gymru mor bell Gymru fach!!

cyCymraeg